Tänk på att försäkra din MC

Motorcykelförsäkringar är i regel dyrare än bilförsäkringar. Det finns många orsaker till detta. En är att motorcyklar har en större skadefrekvens än bilar. En annan är att föraren och passagerarna är mer utsatta än om de färdas i bil.

Den som äger en motorcykel har många saker att fundera över när hen tecknar sin försäkring. Det är en mängd faktorer som påverkar premiens storlek och som man påverka själv genom sin egen hantering av motorcykeln.

En sak gäller dock för alla motorcyklar. Trafikförsäkring är liksom för bilar obligatorisk. Det handlar därvid om att det i första hand ska finnas ett skydd för motparten om man orsakar en olycka. I den obligatoriska trafikförsäkringen ingår också ett skydd för personskada avseende en själv och eventuell passagerare.

Inträffar en mc-olycka är det i första hand det försäkringsbolag som är försäkringsgivare åt den som vållat olyckan som ska svara för kostnaden. Den som drabbats av skada påverkas dock inte om det finns någon tvist om vem det var som var vållande. Det är en sak som reds ut i efterhand. Trafikförsäkringen går in och betalar den stipulerade ersättningen omedelbart.

Utöver den obligatoriska försäkringen kan man också välja att ha MC:n halvförsäkrad eller helförsäkrad. I halvförsäkringen ingår normalt inte skador på själva cykeln; så kallade vagnskador. För att få ersättning för de sistnämnda får man lov att skaffa sig en helförsäkring. I halvförsäkringen ingår dock sådant som vållas av oförutsedda händelser som stöld, brand, maskinskada, glas-och splitterskador, räddning, rättsskydd och kris.

Villkoren i halvförsäkringen varierar från bolag till bolag.